Kvalitet i vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen ska ge stöd, service och omvårdnad till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget kommer från vård- och omsorgsnämnden. Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa och utveckla kvaliteten inom verksamheterna.

Målen för vård och omsorg bestäms av kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden.  

Värdegrunden är de värderingar vi arbetar efter och som återspeglas i vårt förhållningssätt inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter.

Värdighetsgarantierna är ett sätt att beskriva kommunens servicenivå.

Det systematiska kvalitetsarbetet baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.  

Skip Navigation Links.

BPSD-registret (Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) syftar till att förbättra vården för personer med demenssjukdom som utvecklar olika symptom som aggressivitet, ångest och vanföreställningar.
Ett strukturerat och enhetligt arbetssätt med tydliga mål för personalen gör det lättare att hitta rätt bemötande och vidta lämpliga åtgärder.

Senior alert används för att stödja och utveckla det förebyggande arbetet. Genom att arbeta förebyggande inom flera områden samtidigt (fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och inkontinensproblematik) förbättras vården och omsorgen. 

Svenska palliativregistrets syfte är att förbättra vården i livets slut. I registret finns en enkät om vården under livets sista vecka som ska besvaras av vårdpersonalen.
Uppgifterna sammanställs i registret och statistik kan hämtas bland annat på kommunnivå. Resultatet används i förvaltningens systematiska förbättringsarbete. 

Registrering i Senior alert och BPSD-registret förutsätter att personen inte motsätter sig detta. Uppgifter kan registreras även om personen är varaktigt oförmögen att fatta beslut, så länge det inte finns anledning att anta att han/hon skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen.

Skip Navigation Links.

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med att identifiera, analysera och minska riskerna inom vården samt det resultat som uppnåtts under året.

Kvalitetsberättelsen beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs och ger också exempel på mål och resultat.

Natonell brukarundersökning - Vad tycker de äldre om äldreomsorgen år 2014?Socialstyrelsen gör årligen en undersökning där alla över 65 år som har hemtjänst eller bor i ett äldreboende får svara på frågor om vad dom tycker om sin vård och omsorg.

Äldreguiden
Socialstyrelsen har tagit fram Äldreguiden för den som vill jämföra kvaliteten inom vården och omsorgen av äldre i Sverige. I Äldreguiden finner du även resultat per enhet för vård och omsorg i Lunds kommun.

Öppna jämförelser
Syftet med öppna jämförelser är att öka tillgången till jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader för vård och omsorg. Jämförelserna bidrar till att skapa större öppenhet för den verksamhet som kommuner och landsting bedriver.

Kolada - databas för nationell statistik
I kommun- och landstingsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. I Kolada ges en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet. Nyckeltalen bygger i huvudsak på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2015-04-20
Kontakt
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

  Adress

  Box 41, 221 00 Lund

  Telefonnummer

  Växel: 046 - 35 50 00

  Öppettider Bangatan 10A

  mån-tors 08.00-16.00, fre 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-12.45

google-translate