Äldre, seniorer

Äldre damer solar vid DomkyrkanÄldre i Lund ska få stöd, hjälp och en god vård och omsorg när det finns sådant behov.
Behovet prövas av vård- och omsorgsförvaltningen utifrån aktuell lagstiftning och med hänsyn tagen till din livssituation, resurser och önskemål.

Vem utför insatserna

I Lunds kommun tillämpas valfrihet inom hemvården. Det innebär att du som är beviljad hemvård själv kan välja mellan att få dina insatser utförda av kommunen eller en privat utförare.

Hjälpen kommer till dig

Du ska ha möjligheten att bo kvar i din egen bostad när du blir äldre. Vård och omsorg ska så långt det är möjligt erbjudas i den egna bostaden. Kommunen erbjuder hemtjänstinsatser och hemsjukvård. Hemtjänst innebär hjälp med serviceinsatser och omvårdnad i den dagliga livsföringen. Hemsjukvård är sjukvårdande, rehabiliterande och förebyggande insatser i din bostad.

Om du inte kan bo kvar hemma

När ditt behov av omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i hemmet, har du möjlighet att ansöka om äldreboende (särskilt boende). Om du är berättigad till äldreboende så beviljas du en boendeform som motsvarar dina behov av vård och omsorg.

Hur söker du hjälp?

Du vänder dig till biståndshandläggaren som avtalar en tid med dig för hembesök.

Beslut

Utredning med beslut skickas hem till dig. Om du får avslag på på din ansökan skickas samtidigt information om hur du kan överklaga beslutet, om du skulle vilja göra detta.

Klagomål och synpunkter

Skip Navigation Links.

I Lunds kommun har vård- och omsorgsnämnden ansvar för all äldreomsorg samt omsorg och habilitering. Socialnämnden har ansvar för insatser till psykiskt funktionshindrade. Kommunens biståndshandläggare/LSS-handlägggare utreder och fattar beslut om stöd, service och omvårdnad enligt

 • Socialtjänstlagen, SoL
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Kommunens sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter utför insatser utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, så kallad hemsjukvård (kommunal hälso och sjukvård).

Skip Navigation Links.

Om du har en demenssjukdom kan det finnas behov av särskilt stöd som riktar sig både till dig men även dina anhöriga/närstående. Vi erbjuder stöd i olika former.

Hur söker du stöd?

Du vänder dig till en biståndshandläggare. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Biståndshandläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök.

Information

Skip Navigation Links.

Förebyggande hembesök för 80-åringar ‒ ger förutsättningar för ett tryggt och självständigt liv. 

Alla som bor i Lunds kommun ‒ och inte har regelbundna hemvårdsinsatser ‒ erbjuds via brev ett hembesök det år man fyller 80 år. Övriga seniorer som önskar ett förebyggande hembesök måste själv ta kontakt.
Man behöver inte ha något aktuellt behov av hjälp eller stöd för att få ett hembesök.

Syftet med besöken är att skapa förutsättningar för ett fortsatt självständigt liv, öka tryggheten genom information om vad man kan få hjälp med och vart man då vänder sig. Även att motivera till en bättre säkerhet i vardagen för att förebygga fallolyckor. Hembesöket är kostnadsfritt och helt frivilligt.

Vad innefattar det förebyggande hembesöket?

 • Samtal om vad som påverkar vardagen och det som känns viktigt för var och en
 • Information om kommunens tjänster, övriga kontakter och tips som eventuellt kan ha/komma att ha betydelse
 • För den som vill görs en mindre översyn av bostaden, i syfte att upptäcka fallrisker och förebygga fallolyckor
 • Vid eventuellt behov av hjälp och stöd eller ytterligare information hänvisas du vidare till rätt person
 • Ett samtal som hjälper kommunen till ökad kunskap om 80-åringars levnadsvanor, synpunkter och framtida behov

Besöket tar cirka 1½ timme och man får gärna ha med en närstående eller bekant. 

Kontakt

Elisabeth Bennet
Telefon: 046-35 55 56
E-post: elisabeth.bennet@lund.se

Skip Navigation Links.
Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-07-13
Kontakt
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

  Adress

  Box 41, 221 00 Lund

  Telefonnummer

  Växel: 046 - 35 50 00

  Öppettider Bangatan 10A

  mån-tors 08.00-16.00, fre 08.00-15.00, lunchstängt 12.00-12.45

google-translate