Äldre, seniorer

Äldre damer solar vid DomkyrkanÄldre i Lund ska få stöd, hjälp och en god vård och omsorg när det finns sådant behov.
Det individuella behovet är avgörande för vilka insatser som är aktuella. Behovet prövas av vård- och omsorgsförvaltningen utifrån aktuell lagstiftning och med hänsyn tagen till den enskildes livssituation, resurser och önskemål.

Vem utför insatserna

I Lunds kommun tillämpas valfrihet inom hemvården. Det innebär att du som är beviljad hemvård själv kan välja mellan att få dina insatser utförda av kommunen eller en privat utförare.

Hjälpen kommer till dig

Du ska ha möjligheten att bo kvar i din egen bostad när du blir äldre. Vård och omsorg ska så långt det är möjligt erbjudas i den egna bostaden. Kommunen erbjuder hemtjänstinsatser och hemsjukvård. Hemtjänst innebär hjälp med serviceinsatser och omvårdnad i den dagliga livsföringen. Hemsjukvård är sjukvårdande, rehabiliterande och förebyggande insatser i din bostad.

Om du inte kan bo kvar hemma

När ditt behov av omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i hemmet, har du möjlighet att ansöka om äldreboende (särskilt boende). Om du är berättigad till äldreboende så beviljas du en boendeform som motsvarar dina behov av vård och omsorg.

Hur söker du hjälp?

Du vänder dig till biståndshandläggaren som ansvarar för det geografiska område där du bor. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Biståndshandläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-10-06
Kontakt
 • Vård- och omsorgsförvaltningen

  Adress

  Box 41, 221 00 Lund

  Telefonnummer

  Växel: 046 - 35 50 00

  Skicka e-post
google-translate