Socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Lund har cirka 550 medarbetare. 

Förvaltningens uppdrag är att stödja medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser. Verksamheten fokuserar på barn/ungdomar och deras föräldrar, vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder/rehabilitering samt flyktingar.

Till förvaltningen hör också en tillståndsenhet med uppdrag att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt en kommunövergripande tjänst med uppdrag att samordna arbetet med att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak.

Organisation

Socialförvaltningens verksamhet är organiserad i tre områden: Barn och förälder, Arbete och försörjning samt Vuxenstöd och socialpsykiatri (se  organisation under "relaterad information" nedan). 

Mer information i menyn till vänster Vår verksamhet - ditt stöd! med bra länkar till mer information.

Ledning

Förvaltningens leds av tf socialdirektör Annika Pettersson tillsammans med verksamhetscheferna Ricardo Espinoza, Inger Fröman och Marie Olsson. Förvaltningen styrs politiskt av socialnämnden. Ordförande är Göran Wallén (M). 

Barn och förälder

Verksamhetsområde Barn och förälder arbetar för att barns och ungdomars uppväxtförhållanden i Lund ska vara så bra som möjligt. Både barn och föräldrar kan vända sig till oss och ansöka om olika former av hjälp och stödinsatser. Det handlar om allt från akuta till mer långsiktiga lösningar för boende, relationer, familjerätt, krisstöd, utredning, behandling, rådgivning, gruppsamtal eller annat stöd.   

Arbete och försörjning

Inom verksamhetsområdet Arbete och försörjning erbjuds stöd till medborgare som inte klarar sin egen försörjning. Det handlar om att ge vägledning och även konkret stöd till arbete eller utbildning men också försörjningsstöd (socialbidrag). Vi har särskilt fokus på att förebygga arbetslöshet hos ungdomar. Det finns även budget- och skuldrådgivare samt stöd till familjer som hotas av vräkning.  

Verksamhetsområdet har också kommunens Flyktingenhet med Tolkförmedlingen.

Vuxenstöd och socialpsykiatri

Verksamhetsområde Vuxenstöd och socialpsykiatri arbetar med vuxna som lever med en socialpsykologisk funktionsnedsättning eller en missbruksproblematik. Det handlar om att hitta lösningar för såväl sysselsättning som boende och det handlar om att stödja individen till en förändring av sin livssituation. Verksamheten erbjuder flera olika former av boenden, stöd, sysselsättning, öppenvårdsbehandling och rådgivning.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2014-01-28
Kontakt
google-translate