Socialförvaltningen

tonåringarSocialförvaltningen i Lund har cirka 600 medarbetare. 

Vi ska stödja medborgare som för kortare eller längre tid behöver socialtjänstens insatser. Verksamheten fokuserar på barn/ungdomar och deras föräldrar, vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder/rehabilitering samt flyktingar.

Till förvaltningen hör också en tillståndsenhet med uppdrag att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn, samt en kommunövergripande tjänst med uppdrag att samordna arbetet med att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopingpreparat och tobak.

Organisation

Förvaltningens leds av socialdirektör Annika Pettersson tillsammans med verksamhetscheferna Ricardo Espinoza, Inger Fröman, Robert Ekholm och Marie Olsson. Förvaltningen styrs politiskt av socialnämnden. Ordförande är Peter Fransson (S).

Barn, unga och familjestöd

Barn, unga och familjestöd arbetar för att barns och ungdomars uppväxtförhållanden i Lund ska vara så bra som möjligt. Både barn och föräldrar kan vända sig till oss och ansöka om olika former av hjälp och stödinsatser. Det handlar om allt från akuta till mer långsiktiga lösningar för boende, relationer, familjerätt, krisstöd, utredning, behandling, rådgivning, gruppsamtal eller annat stöd.   

Mottagning och stöd

Mottagning och stöd är vägen in till socialförvaltningen. Här erbjuds rådgivning och hjälp att hitta till rätt enhet inom förvaltningen. Området arbetar också med social jour, hemlöshet, akuta boendelösningar och stöd till medborgare som inte klarar sin egen försörjning (som vägledning till arbete eller utbildning men också försörjningsstöd). Det finns även budget- och skuldrådgivare samt stöd till familjer som hotas av vräkning.  

Verksamhetsområdet har också kommunens Flyktingenhet med Tolkförmedlingen.

Vuxenstöd och socialpsykiatri

Vuxenstöd och socialpsykiatri arbetar med vuxna som lever med en socialpsykologisk funktionsnedsättning eller en missbruksproblematik. Det handlar om att hitta lösningar för såväl sysselsättning som boende och det handlar om att stödja individen till en förändring av sin livssituation. Verksamheten erbjuder flera olika former av boenden, stöd, sysselsättning, öppenvårdsbehandling och rådgivning.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-01-29
Direktadress till denna sida: www.lund.se/socialforvaltningen
Kontakt
google-translate