Kommun & politik

Här kan du bland annat läsa om

  • Hur Lunds kommun styrs.
  • Vilka Lunds kommuns förtroendevalda är.
  • Hur skattepengarna används.
  • Hur det brottsförebyggande arbetet ser ut i kommunen.
  • Hur kommunens krisberedskap ser ut.
  • Hur du som medborgare kan påverka.

I Lunds kommun finns det sexton nämnder. Varje nämnd har en förvaltning, förutom överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsens vars förvaltning sköts av kommunkontoret.

Till nämnden Kommunstyrelsen finns det kommunala råd. Dessa hittar du till vänster under Kommunens organisation, Rådgivande organ.

Kontaktinformation till kommunens förvaltningar hittar du till vänster, under Kommunens organisation, Förvaltningar.


 Organisationsskiss

ÖverförmyndarnämndenValnämndenBarn- och skolnämnd Lunds stadBarn- och skolförvaltning Lunds stadBarn- och skolnämnd Lund österBarn- och skolförvaltning Lund ÖsterUtbildningsnämndenUtbildningsförvaltningenKommunfullmäktigeKommunstyrelsen KommunrevisionenKultur- och fritidsnämndenKultur- och fritidsförvaltningenVård- och omsorgsnämndenVård- och omsorgsförvaltningenSocialnämndenSocialförvaltningenServicenämndenServiceförvaltningenByggnadsnämndenStadsbyggnadskontoretTekniska nämndenTekniska förvaltningenMiljönämndenMiljöförvaltningenRenhållningsstyrelsenLunds RenhållningsverkLunds Kommuns Parkerings ABLunds Kommuns Fastighets ABKommunkontoretFastighets AB Lunds ArenaLunds Energi ABRäddningstjänsten SydVa Syd

KommunfullmäktigeKommunrevisionenKommunstyrelsenHabostyrelsenBarn- och skolnämnd Lunds stadBarn- och skolförvaltning Lunds stadKultur- och fritidsnämndenKultur- och fritidsförvaltningenByggnadsnämndenStadsbyggnadskontoretLunds kommuns Parkerings ABBarn- och skolnämnd Lund österBarn- och skolförvaltning Lund österUtbildningsnämndenUtbildningsförvaltningenVård- och omsorgsnämndenVård- och omsorgsförvaltningenSocialnämndenSocialförvaltningenServicenämndenServiceförvaltningenÖverförmyndarnämndenKommunkontoretTekniska nämndenTekniska förvaltningenMiljönämndenMiljöförvaltningenRenhållningsstyrelsenLunds renhållningsverkValnämndenLunds kommuns Fastighets ABKRaftringen/Lunds Energikoncernen ABRäddningstjänsten SydVA SYDKommunfullmäktigeKommunrevisionenKommunstyrelsenKommunkontoretHabostyrelsenBarn- och skolnämnd Lunds stadBarn- och skolförvaltning Lunds stadBarn- och skolnämnd Lund österBarn- och skolförvaltning Lund österUtbildningsnämndenUtbildningsförvaltningenKultur- och fritidsnämndenKultur- och fritidsförvaltningenVård- och omsorgsnämndenVård- och omsorgsförvaltningenSocialnämndenSocialförvaltningenServicenämndenServiceförvaltningenÖverförmyndarnämndenKommunkontoretByggnadsnämndenStadsbyggnadskontoretTekniska nämndenTekniska förvaltningenMiljönämndenMiljöförvaltningenRenhållningsstyrelsenLunds renhållningsverkValnämndenLunds kommuns Parkerings ABLunds Kommuns Fastighets ABRäddningstjänsten SydVA SYDKraftringen/Lunds Energikoncernen AB
Faktaansvarig: Kommunkontoret
Sidan uppdaterad: 2014-01-21
Kontakt
google-translate