Lund

I underrättelsen för respektive plan framgår vem som är handläggare för planen. 
Handläggaren kan svara på de frågor du har om planen. 

När en plan vunnit laga kraft tas den bort från hemsidan. Önskas tidigare handlingar i planprocessen vänligen kontakta stadsbyggnadskontoret.

Samrådsredogörelser och utlåtanden

Personuppgiftslagen (PUL) gör att kan dokument med personuppgifter inte läggas ut här på webbplatsen. Samrådsredogörelser och utlåtanden som redovisar de inkomna synpunkterna finns därför inte på hemsidan men kan beställas från stadsbyggnadskontoret. 

>>Beställ samrådsredogörelse/utlåtande


GRANSKNING 30 maj – 14 juni 2016

Ändring av detaljplan för Eddan 3 i Lund, Lunds kommun
Vikingavägen

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnaden av en tredje byggnadsvolym inom fastigheten Eddan 3 i Lund genom att upphäva bestämmelsen om högsta exploateringsgrad i gällande detaljplan. Den föreslagna byggnadsvolmen inryms i övrigt inom gällande byggrätt för fastigheten. Däri ingår:

 • En ändring av gällande detaljplan (L892) på så sätt att bestämmelsen om högsta exploateringsgrad på kvartersmark upphävs.

Planbeskrivningen (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan (pdf-fil 715 kB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 289 kB, öppnas i nytt fönster)


GRANSKNING 23 maj – 14 juni 2016

Detaljplan för del av Östra Torn 29:8 m fl i Lund, Lunds kommun
(Kunskapsparken)

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom planområdet utveckla en större park, dagvattenfördröjning och första etappen på ett sammanhängande rekreationsområde i Brunnshög.

Olika karaktärer ska åstadkommas i parken; lekfullhet, skog av stillhet, vatten och våtmark samt böljande kullar. Kulturlandskapet ska bevaras med betesmark i vissa delar och småskaligare odling/stadsodling i en del av parken. Däri ingår:

 • 20,8 hektar park. 
 • Fördröjningsmagasin som ska rymma 22 000 kubikmeter regnvatten men parken ska kunna rymma större regn vid enstaka tillfällen. Dimensionerande för fördröjningsmagasinen är 20-årsregn.
 • Pumpstation för spillvatten.

Planbeskrivningen (pdf-fil 3 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Illustrationskartan (pdf-fil 4 MB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 189 kB, öppnas i nytt fönster)

 
PLANSAMRÅD 2 maj – 17 juni 2016

Detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 m fl i Lund, Lunds kommun
Norra Gränsvägen/Klosterängsvägen

Karta som visar var planområdet är belägetSyftet är att pröva lämpligheten att anlägga en ridanläggning inom planområdet.

Anläggningen innehåller basverksamheten ridskola som utgörs huvudsakligen av två ridhus, administrationsdel, omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en stalldel och ridbanor utomhus. Antalet hästar som ingår i ridskolans verksamhet är ca 50 st. Hagar och paddockar ligger i direktanslutning till stallar. Utöver ridskolestallet finns också ett medlemsstall med tillhörande service-avdelningar som är dimensionerat för ca 50 hästar.

Planbeskrivningen (pdf-fil 4 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Illustrationskartan (pdf-fil 2 MB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 158 kB, öppnas i nytt fönster)


PLANSAMRÅD 2 maj – 17 juni 2016

Detaljplan för Hardebergabanan 1 m fl i Lund, Lunds kommun
Revingegatan‒Hardebergaspåret

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra bostäder, förskola och hotell inom Hardebergabanan 1 m.fl. Detaljplanen innehåller även parkmark, möjlighet till centrumverksamhet och ny byggrätt för besöksanläggning för kultur inom Revingelyckan. Däri ingår:

 • Nya byggrätter för bostäder. Rubricerat förslag medger ca 140 nya lägenheter.
 • Ny byggrätt för 4-avdelningars förskola.
 • Ny byggrätt för centrumverksamhet och hotell.
 • Ny byggrätt för besöksanläggning för kultur i Revingelyckan.
 • Bekräftande av parkmark i Revingelyckan.
 • Varsamhetsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Planbeskrivningen (pdf-fil 4 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 266 kB, öppnas i nytt fönster)


PLANSAMRÅD 2 maj – 17 juni 2016

Detaljplan för Sankt Jakob 4 och 13 i Lund, Lunds kommun
Klostergatan‒Stora Gråbrödersgatan

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra ny gårdsbebyggelse på Sankt Jakob 4 och 13.

Gårdarna föreslås förtätas med ny bebyggelse. Bottenvåningar på ny och befintlig gårdsbebyggelse föreslås i huvudsak användas för verksamheter och handel med syfte att skapa en genomströmning av besökare till centrum över fastigheternas två gårdar. Övriga våningsplan på den föreslagna nya bebyggelsen föreslås användas som bostäder. Planförslaget syftar även till att bevara den ur kulturhistorisk och stadsbildssynpunkt värdefulla bebyggelsen inom fastigheterna Sankt Jakob 4 och 13. Däri ingår:

 • Nya och utökade byggrätter på gårdarna på Sankt Jakob 4 och 13.
 • Skydds- och varsamhetsbestämmelser för befintlig bebyggelse.

Planbeskrivningen (pdf-fil 2 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 2 MB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 238 kB, öppnas i nytt fönster)


PLANSAMRÅD 2 maj – 17 juni 2016

Detaljplan för Helgonagården 7:10 i Lund, Lunds kommun

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att inom Helgonagården 7:10, möjliggöra den bebyggelse som föreslås i det vinnande förlaget från en markanvisningstävling som Mark- och exploateringskontoret i Lund arrangerat. Det vinnande förslaget rymmer bostäder, tillhörande parkeringar i källare, och servicelokaler.
Detaljplaneförslaget syftar till att skapa ett stadsliv med aktivitet under större del av året och dygnet genom att blanda olika funktioner och exponera verksamheter mot offentliga rum. Strukturen i förslaget bryter ned upplevelsen av de storskaliga miljöerna till en mänsklig skala och visar tydligare vad som är offentligt och vad som är privat. Däri ingår:

 • Bostäder uppdelade i tre kvarter. De högsta höjderna (sju våningar) är ut mot Scheelevägen och lägre höjder mot Sparta.
 • Lokaler i bottenvåningarna mot Forskarparken, Scheelevägen samt mot innergården.
 • Parkering i ett nedgrävt garage
 • En koppling för fotgängare och cyklister mellan Sparta och den nya bebyggelsen
 • Scheelegatan regleras som lokalgata

Planbeskrivning (pdf-fil 2 Mb, öppnas i nytt fönster)
Plankarta med illustration (pdf-fil 2 Mb, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil  295 Kb, öppnas i nytt fönster)


GRANSKNING granskningstiden gick ut den 25 april 2016

Detaljplan för Väster 2:18 i Lund, Lunds kommun
Ejdervägen

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga 25 lägenheter inom Väster 2:18. Däri ingår:

 • Byggrätt för bostäder i tre och fyra våningar

Planbeskrivningen (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 186 kB, öppnas i nytt fönster)


GRANSKNING granskningstiden gick ut 2 maj 2016

Detaljplan för Kämnärsrätten 6 m fl i Lund, Lunds kommun

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av studentbostäder, bostäder, gång- och cykelväg, förskola, skola samt centrumfunktioner inom planområdet på Norra Fäladen i Lund. Detaljplanen innehåller även ett område för teknisk anläggning, samt en mindre yta kommunal parkmark innehållande gång- och cykelstråk.
Planområdet innebär en rivning av bostadsområdet ”fyrklöverhusen” längs Kämnärsvägen för att ge plats åt en ny bebyggelsestruktur, med tätare och högre exploatering samt nya funktioner. Däri ingår:

 

 • Kämnärsvägen omdanas från kommunal lokalgata till att ingå som gemensamhetsanläggning i det nya bostadsområdet.
 • ”Fyrklöverhusen” tas bort och ger plats åt en tät variationsrik bebyggelsestruktur.
 • Bebyggelsestrukturen varierar i höjder mellan 2 till 10 våningar.
 • Centralt i området tillskapas en 3D fastighet som möjliggör skolfunktioner i bottenvåningarna, upp till två våningar i den norra delen. Utöver detta kan bostäder anläggas ovanpå i upp till 5 våningar.
 • I anslutning till Delphi och Delfinvägen ger detaljplanen möjlighet tillförtätning med nya bostäder och centrumfunktioner vilka kan tillgodose ett blandat utbud av lokaler och service.

 

Planbeskrivning (pdf-fil 1 Mb, öppnas i nytt fönster)
Plankarta med illustration (pdf-fil 4 Mb, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 132 Kb, öppnas i nytt fönster)


GRANSKNING granskningstiden gick ut den 26 april 2016

Detaljplan för Stora Råby 32:22 m.fl. i Lund, Lunds kommun
(Sydöstra vägen)

Karta som visar var planomrädet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att bygga ut ett verksamhetsområde öster om Råby trafikplats, söder om Sydöstra vägen och norr om kommungränsen mot Staffanstorps kommun och därmed fortsätta utbyggnaden av Hasslanda företagsområde i enlighet med gällande översiktsplan. Däri ingår:

Byggrätter för verksamheter med varierande karaktär, såsom service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, viss handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan.

 • Möjlighet till uppförande av drivmedelsförsäljning.
 • Gång- och cykelväg inom området samt söder om verksamheterna inom parkområdet.
 • Ny parkmark i söder och öster som kopplas till befintlig park och skapar en grön skyddszon mellan jordbruksmark och verksamhetstomter.
 • Utökad gatumark och icke byggbar kvartersmark för framtida spårväg längs Sydöstra vägen.

Planbeskrivning (pdf-fil 2 Mb, öppnas i nytt fönster)
Plankarta med illustration (pdf-fil 568 Kb, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 109 Kb, öppnas i nytt fönster)


PLANSAMRÅD samrådstiden gick ut den 13 april 2016

Detaljplan för Måsen 21 i Lund, Lunds kommun
Tärnvägen

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, bekräfta rådande användning av studentbostäder, skol-, vård- och kontorsverksamheter samt införa varsamhetsbestämmelser inom del av planområdet inom Måsen 21. Däri ingår:

 • förtätning med fyra nya flerbostadshus i fyra till åtta våningar, innehållande 100-115 stycken bostadslägenheter,
 • bekräfta rådande användning av skola, vård-, kontorsverksamheter och studentbostäder,
 • varsamhetsbestämmelser på del av befintlig bebyggelse,
 • säkerställa möjlighet till omdragning av befintliga ledningar och
 • att träd och plats för småbarnslek ska finnas.

Planbeskrivningen (pdf-fil 3 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 5 MB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 219 kB, öppnas i nytt fönster)


GRANSKNING granskningstiden gick ut den 8 februari 2016

Detaljplan för Helgonagården 5:12 m fl i Lund, Lunds kommun
Onsjögatan 10

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra komplettering till befintliga studentbostäder, genom ny- och tillbyggnation inom planområdet. Däri ingår:

 • Bekräftar rådande markanvändning.
 • Byggrätt som reglerar höjd och läge för nya byggnader.
 • Utformning- och utseendebestämmelser för ny bebyggelse.
 • Plats för bildande av gemensamhetsanläggning för kvartersgata.
 • Krav på sanering av metaller och PAH.

Planbeskrivningen (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 549 kB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 152 kB, öppnas i nytt fönster) 


GRANSKNING granskingstiden gick ut den 21 januari 2016

Detaljplan för Ugnen 6 i Lund, Lunds kommun, (Hantverksgatan 6)

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utöka användningen för att möjliggöra hotell inom fastigheten, samt anpassa ny byggrätt efter befintliga förhållanden. Däri ingår:

 • Utökad användning
 • Justerad byggrätt efter rådande förhållanden
 • Skydd- och varsamhetsbestämmelser för att bevara bebyggelsens karaktär

Planbeskrivning (pdf-fil 1 Mb, öppnas i nytt fönster)
Plankarta med illustration (pdf-fil 1 Mb, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 71 Kb, öppnas i nytt fönster)


PLANSAMRÅD samrådstiden gick ut den 9 november 2015

Detaljplan för Sankt Thomas 35 och 39 i Lund, Lunds kommun, (Stora Tomegatan 18 och 20 ‒ Agardhsgatan 1)

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att genom förtätning av innergården, utökat källarutrymme och tillbyggnader i form av sammanbyggda takkupor och enskilda frontespiser på delar av befintliga byggnader möjliggöra ytterligare boende för studenter. Planen syftar också till att pröva utbyggnad för trapphus, hiss och expeditionsentré inom planområdet. Däri ingår:

 • Byggrätt för gårdshus med bostäder i två plan.
 • Tillåtelse att uppföra frontespiser och sammanbyggda takkupor på en del av befintlig bebyggelse.
 • Möjlighet att uppföra miljöhus samt hiss- och trapphus på innergården.
 • Möjlighet att underbygga den norra delen av gården med källare.
 • Byggrätt för entré och expedition samt utrymningstrappa mot Agardhsgatan.
 • Om och tillbyggnad av festlokal.
 • Skydds- och varsamhetsbestämmelser för att värna planområdets kulturhistoriska värden.
 • I övrigt bekräftas rådande förhållanden.

Planbeskrivningen (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 968 kB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 202 kB, öppnas i nytt fönster) 


SAMRÅD 21 september – 23 november  2015

Fördjupning av översiktsplanen för Öresundsvägen med omnejd

Karta som visar var planområdet är belägetFördjupningens syfte är att ta ett samlat grepp kring framtida utveckling i rubricerad del av västra Lund. En stadsomvandling till blandad stad föreslås på lång sikt i fyra delområden. Genom att vidareutveckla stadsinnehållet i delar av verksamhetsområdena blir det möjligt att låta en urbanare karaktär att växa fram. Stadsomvandlingen har potential att länka samman stadsdelar, människor och grönska på ett hållbart sätt.

Utvecklingen har en lång genomförandetid och är tänkt att ske etappvis, inifrån och ut. Samtidigt innebär utvecklingen mot fler bostäder förändrade förutsättningar för de verksamheter som finns i området idag.

I planförslaget har vi bland annat tittat på: 

 • Avvägning mellan stadsomvandling i förhållande till pågående verksamheter/planlagd markanvändning.
 • Stadsomvandlingsgrad och omvandlingstakt; vad innehåller den framtida blandade staden och hur snabbt växer den fram?
 • Framtida utveckling i de delområden som inte omvandlas till blandad stad.
 • Trafiksituationen, på kort och lång sikt.

Planhandling (pdf-fil 22 Mb, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 1 mB, öppnas i nytt fönster)

 


GRANSKNING granskningstiden gick ut den 5 oktober 2015

Detaljplan för Vipemöllan 38 m fl i Lund, Lunds kommun, (Vipeholmsvägen)

Karta som visar var planområdet liggerDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ett bostadsområde med cirka 550 lägenheter i flerfamiljshus samt förskola inom planområdet.

Avsikten med planförslaget är att skapa ett område med en huvudsakligen stadsmässig struktur med tydliga inslag av grönska som tar vara på de storskaliga trädvolymer som finns längs Hardebergaspåret och till viss del även inne i området. Däri ingår:

 

 • 24 nya bostadshus i fyra till åtta våningar, innehållandes cirka 550 lägenheter.
 • Möjlighet för verksamheter för kommersiell och social service i bottenvåningar.
 • Förskola.
 • Nya lokalgator med gångvägar samt gång- och cykelvägar som försörjer de nya bostäderna och kopplar samman området med omgivande vägnät.
 • Parkeringshus samt markparkering som försörjer de nya bostäderna och delar av verksamheterna på Vipeholms skolområde.
 • Nya platsbildningar på parkmark i anslutning till Hardebergaspåret.
 • Bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt utökade användningsmöjligheter för dessa byggnader.
 • Kombinerad dagvattendamm/grönyta.

Planbeskrivningen (pdf-fil 3 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Illustrationskartan (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 565 kB, öppnas i nytt fönster)


GRANSKNING granskningstiden gick ut den 21 september 2015

Detaljplan för Billegården 25 i Lund, Lunds kommun, Svanegatan 20A-20B

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ett mindre bostadshus i två våningar på innergården inom fastigheten Billegården 25. För befintlig bebyggelse är detaljplanen utformad med varsamhetsbestämmelse så att byggnadernas karaktär och värden ska tas tillvara vid underhåll. Däri ingår:

 • Byggrätt för nytt bostadshus i två våningar.
 • Byggrätt för komplementbyggnader.
 • Varsamhetsbestämmelse för befintlig bebyggelse.

Planbeskrivningen (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 498 kB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 107 kB, öppnas i nytt fönster)


 

PLANSAMRÅD samrådstiden gick ut den 18 september 2015 

Detaljplan för del av Östra Torn 27:13 m fl i Lund, Lunds kommun, (Science Village), Brunnshög 

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att inom planområdet utveckla byggrätter för kontor, universitets- och centrumbebyggelse kring spårvagnshållplatsen, en receptionsbyggnad med restaurang och hotell samt bevarande av Odarslövs mölla och Möllegården.

Detta ska bli första etappen av forskarparken Science Village.

Däri ingår: 

 • Byggrätter totalt ca 55 000m2 BTA för kontor för forskningsrelaterad verksamhet, hotell, centrumverksamhet, utbildningslokaler för vuxna, museum och laboratorium samt parkeringshus.
 • Ikonbyggnaden kan innehålla ungefär 1 800 kvm reception, restaurang, café, gym, m m service, 1500 kvm kontor samt ca 4 000 kvm hotell för tillfälligt boende för forskare.
 • Livsmedelsbutik och andra lokaler i bottenvåningar ca 1 000 kvm sammanlagt.
 • Parkeringshus med Historiska museets arkiv, ca 1 000 kvm verkstäder och 2 000 kvm arkiv samt 15 000 kvm parkering.
 • Möllan och Möllegårdens befintliga byggnader och trädgård, där utställning och café kan finnas
 • Spårväg och spårvagnshållplats med torg
 • Huvudgatan Partikelgatan
 • Lokalgator, grönstråk och park (trädgård)
 • Fördröjningsmagasin (tillfällig markanvändning) fram till att fördröjning av dagvatten kan ske i Kunskapsparken.
 • Nätstation 

Planbeskrivningen (pdf-fil 4 Mb, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 1 Mb, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 149 Kb, öppnas i nytt fönster)


GRANSKNING granskningstiden gick ut den 7 juli 2015

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun,  
(Stångby Väster II)

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator och närparker, samt mellan- och högstadieskola, förskola, stadsdelspark, närservice och dagvattenanläggning som avser tjäna hela Stångbys befolkning. Däri ingår:

 • blandad och varierad bostadsbebyggelse med cirka 750 nya bostäder. Bostadsbebyggelsen inkluderar bland annat ett äldreboende.
 • en mellan- och högstadieskola samt en förskola.
 • ett allaktivitetshus innehållandes bl.a. mellan- och högstadieskolans specialsalar.
 • möjlighet till kommersiell och social service i bottenvåningar.
 • ny torgbildning som en del av Stångbys centrumstråk.
 • nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät.
 • en stor park mitt i byn för alla Stångbys invånare.
 • ett upplevelsestråk med fördröjning av dagvattnet.
 • bevarande av befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Planbeskrivningen (pdf-fil 5 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Illustrationskartan (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 175 kB, öppnas i nytt fönster) 


GRANSKNING Granskningstiden gick ut den 18 juni 2015

Detaljplan för Svartbröder 16 i Lund, Lunds kommun, (Skomakaregatan 7)

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att tillåta bostadsändamål och ändamål för centrum inom planområdet. Befintliga förhållanden bekräftas därmed.

Befintligt gathus regelras med rivningsförbud, planen tillåter dock förändringar av gathuset.

Gårdsbebyggelsen föreslås förändras och höjas till två våningar.   

Planbeskrivning (pdf-fil 1 Mb, öppnas i nytt fönster)
Plankarta med illustration (pdf-fil 612 Kb, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 131 Kb, öppnas i nytt fönster)


GRANSKNING granskningstiden gick ut den 19 maj 2015

Detaljplan för del av Landsdomaren 12 i Lund, Lunds kommun
(Margaretavägen)

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra ett bostadshus på del av fastigheten Landsdomaren 12. Däri ingår:

 • Byggrätt för ett bostadshus i nio våningar med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplanet och på plan 2.

Planbeskrivningen (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 691 kB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 114 kB, öppnas i nytt fönster)


GRANSKNING2 granskningstiden gick ut den 16 februari 2015

Detaljplan för norra delen av Galgevången 2:10 i Lund, Lunds kommun, (Dag Hammarskjölds väg) 

Karta som visar var planområdet liggerDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att skapa en tomt för bostadsändamål med förskola i bottenplan inom planområdet.

Huvudidén med planen är att tillskapa två nya byggnader varav det ena (hus A) har långsidan mot Dag Hammarskjölds väg och är fyra våningar högt med en inskjuten femte våning. Bottenplanet innehåller en förskola och resterande våningar är tänkt för bostäder till studenter, forskare och motsvarande. Bostädernas storlek är tänkt att bredda utbudet för studenter/forskare med behov av annan typ av med bostad än korridorboende. Det andra huset (hus B) har långsidan mot parkeringshuset och planeras vara tre våningar högt med studentbostäder i samtliga plan.

Efter antagandet överklagades detaljplanen till länsstyrelsen som sedan upphävde planen på grund av otydligheter i ansvarsfördelning kring dagvattenfrågan. Stadsbyggnadskontoret beslutade att inte överklaga upphävandet utan har upprättat ett nytt granskningsförslag (granskning 2). Granskningshandlingarna innehåller en förtydligad dagvattentext samt justerade användningsgränser. Fördröjningsmagasinet anläggs nu på allmän platsmark istället för som tidigare på kvartersmark.
Dessa förändringar medför att planen ska ställas ut för en ny granskning. Däri ingår:

• Byggrätt förskola och bostäder i fyra våningar, plus indragen takvåning.
• Byggrätt för studentbostäder i tre våningar.
• Parkmark planläggs för bebyggelse och skolgård
• Delar av parkeringen på Dag Hammarskjölds väg övergår till kvartersmark för parkering.
• Delar av GC-väg förskjuts åt väster.
• Fördröjningsmagasin för dagvatten anläggs på allmän parkmark.

Planbeskrivningen (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 1 MB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 75 kB, öppnas i nytt fönster)


PLANSAMRÅD samrådstiden gick ut den 2 februari 2015

Detaljplan för Vallkärratorn 1:47 m fl i Lund, Lunds kommun, (Tornhillsvägen)

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utveckla Vallkärratorn 1:47
och anslutande fastigheter med verksamheter samt komplettering av befintlig bostadsbebyggelse med ytterligare 8-10 bostäder i form av friliggande villor. Däri ingår:

 • Kompletterande bostäder i anslutning till befintliga. 
 • Verksamhetsområde med icke störande industri och kontor. 
 • Ny in- utfart från Svenshögsvägen. 
 • Stängning av befintlig in- utfart Tornhillsvägen/Svenshögsvägen. 
 • Ny gång- och cykelväg som förbinder befintligt cykelstråk Lund-Stångby med Svenshögsvägen. 
 • Pumpstation för spillvatten. 
 • Utjämningsmagasin för dagvatten.

Planbeskrivningen (pdf-fil 3 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 861 kB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 243 kB, öppnas i nytt fönster)

 


GRANSKNING granskningstiden gick ut den 1 december 2014

Detaljplan för Kung Oskar 3 och 4 m fl i Lund, Lunds kommun, (Nordöst om Kung Oscars bro) 

 

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens huvudsyfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder och kontor inom fastigheterna Kung Oskar 3 och Kung Oskar 4 i Lund. Ett planprogram upprättades 2010-10-12. Planprogrammet har sedan vidareutvecklats till ett nytt förslag till detaljplan. Däri ingår:

 • Två kvarter med tillsammans cirka 16 000 kvm BTA bostäder fördelat på 160 lägenheter i 4-6-våningshus. 
 • Ett kvarter med ca 9 000 kvm BTA kontor i 2-6 våningar samt ca 1500 kvm BTA i suterräng. 
 • Suterrängvåningar eller underjordiska parkeringsgarage under kontor och bostäder. 
 • Möjlighet till 3-dimensionell fastighetsbildning för parkeringsgarage med allmän parkering. 
 • Norra Spolegatan förlängs fram till Carl Bernlunds gata. 
 • En gång- och cykelförbindelse görs möjlig i Carl Bernlunds gatas förlängning norrut. 
 • Utökad fastighet Kung Oskar 1 för att medge bostadrättsföreningens parkering på egen tomt. 
 • En gångförbindelse med trappa mellan Carl bernlunds gata och Kung Oskars bro ges möjlighet med 3-dimentionell fastighetsbildning.

Planbeskrivningen (pdf-fil 3 MB, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 914 kB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 221 kB, öppnas i nytt fönster)


PLANSAMRÅD samrådstiden gick ut den 28 april 2014

Detaljplan för Stora Råby 32:13 m fl i Lund, Lunds kommun, (Sydöstra vägen)  

 

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten i att bygga ut ett verksamhets-område med möjlighet till handel med skrymmande varor och kontor, sydost om Råby trafikplats, söder om Sydöstra vägen och norr om Norra Knästorpsvägen och kommungränsen mot Staffanstorps kommun och därmed fortsätta utbyggnaden av Hasslanda verksamhetsområde i enlighet med gällande översiktsplan.
Planområdet omfattar cirka 24 ha och utgör den nya gränsen för staden söder ut. Däri ingår:

 • Tomter av varierande storlek för etablering för olika typer av verksamheter, handel med skrymmande varor, kontor, plats för parkeringsanläggning samt fordonsservice och separat vägrestaurang/ snabbmatsrestaurang. Hushöjder varierar mellan 2 till 8 våningar.
 • Gång- och cykelväg centralt genom planområdet samt utmed väg E22.
 • Fornminnesområde runt fornminnet ”Långe Per” med god tillgänglighet både för gång- och cykel och med bil.
 • Ytor reserverade för eventuellt framtida spårvägsdragning söderut från Sydöstra vägen.
 • Parkmark i södra delen av planområdet med fördröjning och rening av dagvatten.
 • Platsbildning vid busshållplats mot motorvägsavfart med passage in mot området.

Planbeskrivningen (pdf-fil 2 Mb, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 2 Mb, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 998 Kb, öppnas i nytt fönster)


GRANSKNING granskningstiden gick ut den 21 januari 2014

Detaljplan för Thomander 5 i Lund, Lunds kommun, (Biskopsgatan 10)

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att uppföra en tillbyggnad på innergården i anslutning till befintlig föreningsbyggnad inom Thomander 5. Däri ingår:

• En byggrätt för en enplanstillbyggnad med källare för föreningsverksamhet på innergården i anslutning till EFS-kapellet.
• Befintlig byggnad kompletteras med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.

Planbeskrivningen (pdf-fil 641 Kb, öppnas i nytt fönster)
Plankartan med illustration (pdf-fil 372 Kb, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 55 Kb, öppnas i nytt fönster)

 


PLANSAMRÅD samrådstiden gick ut den 20 december 2013

Detaljplan för kvarteren Råbykungen och Stenkrossen m fl i Lund, Lunds kommun, (Arkivgatan - Södra vägen) 

Karta som visar var planområdet är belägetDetaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att förtäta kvarteren Råbykungen och Stenkrossen med bostäder, förskola och gymnasieskola, samt med kompletterande centrumverksamheter.. Däri ingår:

 • cirka 230-300 nya bostäder.
 • en ny skolbyggnad för gymnasie- och kulturverksamhet på ca 7 800 m2 BTA.
 • en ny förskola med 10 avdelningar, ca 2100 m2 med tillhörande friyta på ca 4 200 m2.
 • den befintliga idrottsverksamheten med sin idrottshall på ca 2 300 m2.
 • centrumlokaler.
 • bevarande av tre mindre byggnader som är av kulturhistoriskt värde.
 • en ny park på ca 2 000 m2.
 • säkerställande av Hardebergaspåret som gång- och cykelstråk.
 • två publika platser i anslutning till Hardebergaspåret.

Planbeskrivningen (pdf-fil 2 Mb, öppnas i nytt fönster)
Plankartan (pdf-fil 1 Mb, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 1 Mb, öppnas i nytt fönster)


UTSTÄLLNING utställningstiden gick ut den 22 april 2013

Fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/BRUNNSHÖG

BrunnshögSyftet med fördjupningen av översiktsplanen är att visa och förtydliga den långsiktiga utvecklingen av Brunnshögsområdet samt tydliggöra kommunens avsikt att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i nordöstra Lund.

Utställningshandling(pdf-fil 8 MB, öppnas i nytt fönster)
Trafikstrategi Lund NE/Brunnshög (pdf-fil 1 Mb, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 148 kB, öppnas i nytt fönster)

 

 

 


SAMRÅD samrådstiden gick ut den 11 juni 2012

Förslag till Fördjupning av översiktsplanen för BRUNNSHÖG

 

Planområdets lägeSyftet med fördjupningen av översiktsplanen är att visa och förtydliga den långsiktiga utvecklingen av Brunnshögsområdet samt tydliggöra kommu¬nens avsikt att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i nordöstra Lund.

Samrådhandling (pdf-fil 9 MB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 51 kB, öppnas i nytt fönster)

 


PROGRAMSAMRÅD samrådstiden gick ut den 3 februari 2012

Program till detaljplan för kvarteret Galten m fl i Lund, Lunds kommun

Bankgatan–Stora Tvärgatan–Råbygatan–Östra Mårtensgatan

Programmets innehåll

Programmets syfte är att ange förutsättningar, mål och riktlinjer för förtätning, omvandling och förbättring av områdets miljö samt att stärka den östra stadskärnan. Programmet ska klargöra kvalitéer och begränsningar samt redogöra för vilka bebyggelsevolymer som är lämpliga med hänsyn till stadsbild, omgivning och behov.

Planprogrammet (pdf-fil 7 MB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 1016 kB, öppnas i nytt fönster)

 


PROGRAMSAMRÅD samrådstiden gick ut den 9 mars 2011

Program till detaljplan för del av Mårtens Fälad 1:15 m m i Lund, Lunds kommun, (Solhällan)

Karta som visar var planområdet är belägetProgrammets syfte är att klarlägga förutsättningar och ange mål och riktlinjer för att omvandla kvarteret till ett område för i första hand bostäder och där det befintliga koloniområdet i allt väsenligt bevaras och säkras i detaljplan. Inom området föreslås också plats för en förskola/skola för barn i åldern 1-9 år.

Planprogrammet (pdf-fil 8 MB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 268 kB, öppnas i nytt fönster) 

 

 

 


PROGRAMSAMRÅD samrådstiden gick ut den 28 juni 2010

Ramprogram för Ideon och Pålsjö företagsområde i Lund, Lunds kommun, (Kunskpasstråket)

Karta som visar var planområdet är belägetSyftet med ramprogrammet är att:

 • ta ett helhetsgrepp och klarlägga förutsättningar för Ideon/Pålsjöområdet. 
 • ange gemensamma mål och riktlinjer. 
 • på stadsdelsnivå redovisa övergripande plananalyser (bl a trafikförsörjning, principer för täthet, rörelsestråk, tillkommande bebyggelse, lokalisering av målpunkter). 
 • ge förutsättningar för utveckling av respektive kvarter/delområde. 
 • precisera strategier för genomförande.

Ramprogrammet (pdf-fil 5 MB, öppnas i nytt fönster)
Underrättelsen (pdf-fil 176 kB, öppnas i nytt fönster)


Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret
Sidan uppdaterad: 2016-05-26
Direktadress till denna sida: www.lund.se/planerpagang/lund
Kontakt
 • Stadsbyggnadskontoret

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046-35 75 00

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

  Skicka e-post
google-translate