Bekämpningsmedel

Kemisk bekämpning ska vara behovsanpassad. Hanteringen ska ske utan risk för människors eller djurs hälsa, grundvattenförorening och miljön i övrigt. Det är den som sprider bekämpningsmedel som är ansvarig för att gällande regler följs.

Växtskyddsmedel och biocider

Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel och biocider.

Växtskyddsmedel används för att skydda växter och växtprodukter mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter. Exempel på växtskyddsmedel är preparat för att bekämpa oönskad vegetation, t.ex. ogräsättika och Roundup samt preparat för mossbekämpning.

En biocid definieras som ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel som är avsett att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, myggmedel, råttbekämpningsmedel och båtbottenfärger.

Lagstiftning

Bestämmelser om bekämpningsmedel finns i förordningen (SFS 2014:425) om bekämpningsmedel. Föreskrifter har tagits fram för att förtydliga kraven i förordningen bland annat föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel och föreskrifter (SJVFS 2015:49) om dokumentationskrav för yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel.

Förbud

Växtskyddsmedel får inte användas på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete.

Klasser

Växtskyddsmedel är indelade i tre klasser: klass 1, 2 och 3. Klass 1 och 2 får endast användas för yrkesmässigt bruk och kräver särskilt användningstillstånd medan klass 3 även får användas av privatpersoner. Länsstyrelsen anordnar på uppdrag av Jordbruksverket utbildningar för användningstillstånd.

Godkända preparat

För att ett kemiskt bekämpningsmedel ska få användas måste det vara godkänt av kemikalieinspektionen. En förteckning av godkända preparat finns i bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens hemsida. Där finns också information om preparat som inte längre är registrerade.

Åtgärder vid olycka

Det är den som utför växtskyddsarbetet som är skyldig att känna till hur man ska agera vid ett olycksfall. För att kunna agera tillräckligt snabbt behöver du vara påläst innan olyckan sker. Tänk på följande:

 • Vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befarasläcka ut, ska räddningstjänsten och den kommunala nämnden omedelbart underrättas.
 • Om det finns anledning att misstänka att ett markområde blivit förorenat av växtskyddsmedel i sådan omfattning att egendomsskada kan befaras, ska områdets ägare eller nyttjanderättshavare snarast underrättas.
 • Om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel, ska områdets ägare eller nyttjanderättshavare och den kommunala nämnden snarast underrättas.
Faktaansvarig: Miljöförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-01-26
Direktadress till denna sida: www.lund.se/bekampningsmedel
Kontakt
 • Miljöförvaltningen

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046-35 52 61

  Postadress
  Box 41, 221 00  Lund

  Skicka e-post
 • Socialförvaltningen

  Telefonnummer

  046-35 70 10 (mottagningsenheten) eller 35 50 00 (växel)

  Telefontid mottagningsenheten

  Vardagar 11-12 samt 13-15

  Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund

  E-post: socialforvaltningen@lund.se

  Telefax: 046-35 52 22

  När du kontaktar oss
  Du kan kontakta oss per telefon, fax, e-post eller vanlig post. Vi kan inte garantera att vi svarar dig via e-post. Vi letar lösningar för att få använda e-post och sms i högre grad.

  Tyck till
  Klaga eller ge beröm till oss via denna länk:Tyck till Vi vill veta vad du tycker!

  E-post: socialforvaltningen@lund.se
 • Stadsbyggnadskontoret

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046-35 75 00

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

  Skicka e-post
 • Tekniska förvaltningen

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046- 359 75 00, 046 - 35 50 00

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

  Skicka e-post
google-translate