Bekämpningsmedel

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Vid yrkesmässig spridning av kemiska bekämpningsmedel behövs i vissa fall tillstånd sökas eller en anmälan göras. Mer information nedan om när anmälan behöver göras eller när tillstånd ska sökas.

OBS! Vid all spridning av kemiska bekämpningsmedel ska den som avser att sprida kemiska bekämpningsmedel förvissa sig om att det kan ske utan risk för människors eller djurs hälsa, grundvattenförorening och miljön i övrigt. Skyddsavstånd skall iakttas till vattentäkter, sjöar, vattendrag, omgivande mark och annans egendom.

Anmälan

Anmälan behöver göras vid spridning på

 • banvall
 • idrottsanläggning
 • områden större än 1 000 m² där allmänheten får fritt färdas

Anmälan skall göras till miljönämnden senast fyra veckor före den dag då spridningen avses påbörjas.

Nederst på sidan kan du ladda ned anmälningsblankett (pdf-fil).

Tillstånd

Tillstånd från miljönämnden för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel krävs för spridning:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser 
 • inom skyddsområde för vattentäkt 
 • vid planerings- och anläggningsarbeten

Tillstånd behövs inte vid hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och skadedjur.

Nederst på sidan kan du ladda ned blankett för ansökan om tillstånd (pdf-fil).

Underrättelse

 1. vid olyckor i samband med spridning då större mängd bekämpningsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut skall räddningstjänsten underrättas
 2. om sjö, vattendrag eller vattentäkt förorenats eller befaras förorenas skall miljönämnden underrättas
 3. om ett markområde blivit oavsiktligt besprutat eller genom vindavdrift eller felaktig hantering förorenats med bekämpningsmedel i sådan omfattning att egendomsskada kan befaras skall ägaren eller motsvarande underrättas

Lagstiftning

Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel trädde i kraft den 1 juli 1997.

Förbud

Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar.

Utmärkning av områden

Den som avser att sprida bekämpningsmedel där allmänheten får färdas fritt skall sätta upp anslag en vecka före spridningen med följande innehåll:

 • karta över spridningsområdet
 • namn, adress och telefonnummer till den som utför spridningen 
 • avsikt med spridningen, spridningsmetod och beräknad tidpunkt för spridningen samt var ytterligare upplysningar kan fås


Golfgreener räknas inte som plats där allmänheten får färdas fritt varför det inte krävs något anslag om utförd kemisk bekämpning vid greenerna. Spelarna bör informeras på annat lämpligt sätt när kemiska bekämpningsmedel använts samt vilka försiktighetsåtgärder de bör vidta.

Dokumentation

Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel klass 1 eller klass 2 skall dokumentation ske. Följande skall antecknas:

 • medel och dos
 • tidpunkt och plats för spridning 
 • vilka försiktighetsmått som iakttagits vid påfyllning och rengöring av sprutan


Dokumentationen skall sparas i tre år och vid anmodan visas upp för miljönämnden.

Motsvarande dokumentation rekommenderas vid spridning av bekämpningsmedel klass 3.

Avgift

För handläggning av anmälan eller ansökan enligt SNFS 1997:2 tar miljönämnden ut en avgift på 1600 kr.

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2013-06-26
Direktadress till denna sida: www.lund.se/bekampningsmedel
Kontakt
 • Miljöförvaltningen

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046-35 52 61

  Postadress
  Box 41, 221 00  Lund

  Skicka e-post
 • Socialförvaltningen

  Telefonnummer

  046-35 50 00 (växel)

  Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund

  E-post: socialforvaltningen@lund.se

  Telefax: 046-35 52 22

  När du kontaktar oss
  Du kan kontakta oss per telefon, fax, e-post eller vanlig post. Vi kan inte garantera att vi svarar dig via e-post. Vi letar lösningar för att få använda e-post och sms i högre grad.

  Tyck till
  Klaga eller ge beröm till oss via denna länk:Tyck till Vi vill veta vad du tycker!

  E-post: socialforvaltningen@lund.se
 • Stadsbyggnadskontoret

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046-35 75 00

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

  Skicka e-post
 • Tekniska förvaltningen

  Adress

  Brotorget 1, Lund

  Telefonnummer

  046 - 35 50 00

  Postadress: Box 41, 221 00 Lund

  Skicka e-post
google-translate